Diagnoza

Diagnoza

Dzięki zatrudnionym terapeutom, dzieci trafiające do naszego przedszkola mogą uzyskać:

 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę zaburzeń integracji sensorycznych
 • ocenę prawidłowej postawy ciała
 • PEP – R – Profil Psychoedukacyjny, narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • KORP – Karty do Oceny Rozwoju Psychoruchowego, test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka
 • VB – Mapp – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • ADOS – 2 – protokół obserwacji do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Jak uzyskać orzeczenie kształcenia specjalnego

By uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy przejść procedurę dotyczącą jego wydawania przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Orzeczenie mogą uzyskać dzieci niepełnosprawne (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, niepełnosprawne intelektualnie) oraz z autyzmem i zespołem Aspergera. Dziecko może otrzymać orzeczenie w czasie realizacji nauki przedszkolnej, podstawowej oraz ponadpodstawowej.


Wniosek należy kierować w rejonie działania poradni, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola/szkoły. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki, opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Lista poradni:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 10 (rejon naszej placówki)
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul Gawędy 5
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koronowie z filią w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 14-16

Poradnia przyjmuje tylko kompletne wnioski, z następującymi załącznikami takimi jak:

 • Opiniami wydanymi przez specjalistów
 • Wynikami obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich
 • Zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia dziecka
 • Dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego

Poradnia lub rodzic może zasięgnąć opinii o dziecku od placówki do której dziecko uczęszcza.


Rodzic/ opiekun dziecka informowany jest o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, w którym ma prawo uczestniczyć.


W przypadku potrzeby wydania dziecku dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii WWRD, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii WWRD – rodzic/opiekun składa jeden wniosek.

Wnioski do pobrania:

Karta diagnoza logopedycznej

Opinia o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego:

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, opinia o uczniu:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U., poz. 1743).