Przedszkole terapeutyczne

Przychodząc do naszej placówki dziecko przechodzi indywidualny oraz grupowy proces adaptacyjny. Obecnie w przedszkolu funkcjonują:
4 grupy integracyjne: Żabki (2-3), Biedronki (3-4), Sówki (4-5), Pszczółki (5-6)
4 grupy terapeutyczne: Motylki, Jeżyki, Misie, Słoneczka.

W placówce realizowane są zajęcia według podstawy programowej MEN zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

W związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi naszych dzieci, przedszkole kładzie nacisk na intensywną pracę terapeutyczną dobierając rodzaje terapii i ich ilość nie tylko na podstawie orzeczenia lecz również uzupełniając ją o dodatkowe zajęcia wykorzystując sposoby najbardziej przystępne dla dziecka. Indywidualne podejście do każdego ucznia, stała współpraca i kontakt z rodzicem, wsparcie przedszkolaka na grupie to kierunek jaki prezentujemy.