WWR

WWR - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to zajęcia prowadzone przez specjalistów, rozwijające wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Otrzymują je dzieci, które potrzebują wsparcia w wyrównaniu deficytów rozwojowych. W placówce realizujemy zajęcia WWR na podstawie wydanej opinii. W ramach wczesnego wspomagania dziecko otrzymuje terapię dostosowaną do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wczesne wspomaganie przysługuje dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)